Reklamační poriadok


Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád byly zpracovány dle platného Obchodního a Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u firmy JSComputers, zastupované p. Janem Šustrem, IČO 867 66 121, DIČ CZ821252895.

Kupujícím spotřebitelem se pro potřeby tohoto reklamačního řádu rozumí fyzická nepodnikající osoba osoba uvedená na faktuře jako odběratel. V případě, že je na faktuře uvedena jiná osoba v poli fakturační adresy (odběratel) a jiná osoba v poli dodací adresy (konečný příjemce), mají práva související se zakoupeným produktem oba subjekty. Pokud chce zakoupené zboží reklamovat třetí osoba (neuvedená na faktuře), může prodávající reklamaci zcela odmítnout, popřípadě si vymínit jiné podmínky (např. kompletnost zboží, trvání reklamace nad 30 dnů, vrácení pouze aktuální ceny produktu v případě vystavení dobropisu atd). Obchodní podmínky pro kupujícího spotřebitele se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
Ostatní kupující jsou kupující podnikatelé a vztahy nepopsané v tomto dokumentu se pro ně řídí Obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb.

Ke každému zboží je přiložen daňový doklad (faktura), který slouží zároveň jako záruční a dodací list. Vytvořením objednávky souhlasí kupující s Reklamačním řádem a s Obchodními podmínkami prodejce. Bez tohoto potvrzení nelze objednávku vytvořit.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo v množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad, je povinen bez zbytečného odkladu (nejlépe však do tří pracovních dnů) podat zprávu o nesrovnalostech prodejci. Na pozdější reklamace nemusí brán zřetel.

Délka záruky v měsících je uvedena na faktuře, není-li na faktuře vyznačena záruční doba u každé položky zboží, poskytuje prodejce na zboží standardní záruku v délce 24 měsíců. Tato doba začíná dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Pokud výrobce nabízí záruku delší než 24 měsíců, nevztahují se na toto prodloužené období ustanovení Občanského nebo Obchodního zákoníku ale postupuje se dle reklamačního řádu výrobce daného zboží.

V případě výměny zboží za nový kus (s novým výrobním číslem) vzniká při nákupu od kupujícího spotřebitele nová záruční doba, která však může být jiného charakteru, než u původního výrobku. V případě výměny zboží nemusí zákazník obdržet zcela nový výrobek, ale vyměněný výrobek musí mít minimálně stejné parametry s reklamovaným zbožím. Kupující se zbožím obdrží potvrzený reklamační formulář a další případné reklamace bude uplatňovat na základě tohoto formuláře.

Při vystavení dobropisu se v případě reklamace od kupujícího podnikatele vrací aktuální cena daného produktu a v případě EOL produktů jejich poslední známá cena. Totéž platí při reklamaci od kupujícího spotřebitele v případě reklamace v rozšířené záruce výrobce (tedy po zákonné záruce 24 měsíců).

Postup při reklamaci

Kupující doručí na vlastní riziko reklamované zboží na adresu prodejce společně s vyplněným průvodním listem, který je ke stažení ZDE. Zásilky na dobírku nejsou naší společností přebírány. Ke každému reklamovanému produktu musí být připojena také kopie faktury.
Dle zákona NENÍ nutné zasílat na reklamaci produkt kompletní. Upozorňujeme ale, že reklamace kompletních produktů řešíme přednostně a rychleji, neboť i jednotliví výrobci řeší takové reklamace přednostně.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
- poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem),
- mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou,
- porušením ochranných pečetí, protiprachových pásků na HDD a garančních nálepek, pokud na výrobku jsou,
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry obvyklému prostředí nebo parametrům,
- zboží bylo poškozeno živly,
- pokud byly škody způsobeny počítačovými viry,
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

V případě neoprávněné reklamace zboží je prodejce oprávněn účtovat kupujícímu skutečné náklady vynaložené na reklamační řízení (poštovné, balné), případně práci nutnou k otestování zboží v sazbě 300,- Kč bez DPH za každou i započatou hodinu práce.

Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku. Kupující podnikatel má toto právo do 3 dnů od převzetí a POUZE v případě souhlasu prodejce s tímto odstoupením.

Pokud se kupující spotřebitel rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat zpět na své náklady a k zásilce přiložit vyplněný reklamační formulář (viz výše), a do poznámky uvést "odstoupení od smlouvy". Prodávající, po obdržení vráceného zboží, vrátí kupujícímu spotřebiteli zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem (bankovním převodem, složenkou a podobně - uveďte do formuláře). Velmi oceňujme, pokud zákazník popíše důvody odstoupení od smlouvy, neboť je to pro nás i pro výrobce důležitá zpětná vazba, jak zdokonalovat jednotlivé produkty.
Upozorňujeme, že v případě navrácení nekompletního produktu je prodávající oprávněn dle zákona odečíst z vracené částky náklady nutné na uvedení produktu do původního stavu.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv na dodávku:
1) Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
2) Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
3) Zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
4) Audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
5) Novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Poslední aktualizace 1.2.2015.